Zgradbe in zemljišče »Einser« v Trbovljah


Trbovlje zemljišče Prodaja

Leži na območje obrtno industrijske cone Nasipi. Deloma pozidano z objekti rudniških elektrostrojnih delavnic, skladiščnih objektov in sanitarno garderobnih objektov. 
Dostop neposredno z lokalne ceste LK 423121 Žabjek–Nasipi, do regionalne ceste R1 221 je 0,6 km.

Skupna neto površina objektov je približno 3170 m2, površina zemljišč pa znaša 17 532 m2. Velikost posamičnih zemljišč:

 • parc. št. 1397/225 meri 902,38 m2
 • parc. št. 1397/227 meri 266,91 m2
 • parc. št. 1397/228 meri 1 015,63 m2
 • parc. št. 1397/285 meri 545,45 m2
 • parc. št. 1397/286 meri 393,71 m2
 • parc. št. 1397/287 meri 1 077,37 m2
 • parc. št. 1397/288 meri 1 530,98 m2
 • parc. št. 1397/289 meri 573,67 m2
 • parc. št. 1397/289 meri 189,44 m2
 • parc. št. 1397/290 meri 157,51 m2
 • parc. št. 1397/291 meri 83,24 m2
 • parc. št. 1397/292 meri 937,70 m2
 • parc. št. 1397/472 meri 878,06 m2
 • parc. št. 1397/588 meri 5 960,48 m2
 • parc. št. 1397/588 meri 3 019,73 m2 

Zgradbe so nekdanje rudniške delavnice in spremljajoči objekti; nekateri med njimi so dotrajani in potrebni rušenja. 
Območje je infrastrukturno delno opremljeno: vodovodno, električno,  javno kanalizacijsko, vročevodno in telekomunikacijsko omrežje, urejena je javna razsvetljava.

Dopustne so naslednje poslovne dejavnosti:

 • proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
 • proizvodnja tekstila, proizvodnja usnja ipd.
 • obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa
 • proizvodnja vlaknin, papirja, kartona ter izdelkov iz papirja, kartona, založništvo in tiskarstvo
 • proizvodnja izdelkov iz gume in drugih plastičnih mas
 • proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
 • proizvodnja strojev in naprav
 • proizvodnja električne in optične opreme
 • proizvodnja vozil in plovil
 • proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti
 • popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
 • reciklaža
 • avtomehanične delavnice, vulkanizacija
 • cementninarstvo
 • kamnoseštvo
 • gostinstvo in trgovina
 • intelektualne storitve
 • proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken
 • druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti