Ustanove v regiji


Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve AJPES opravlja storitve na področju registracije poslovnih subjektov in vodenja registrov, zbiranja, obdelovanja in objavljanja letnih poročil, statističnih raziskovanj, bonitetnih informacij in večstranskega pobota.
  • registracija samostojnega podjetnika in vpisi drugih poslovnih subjektov v poslovni register,
  • uradne objave v postopkih vpisov v sodni register, v postopkih zaradi insolventnosti in objav gospodarskih družb,
  • objava javnih podatkov iz poslovnega in sodnega registra (ePRS),
  • vpogled v javne podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov (eRTR) in o aktivnih zastavnih pravicah na premičninah, ki so neposestno zastavljene oziroma zarubljene (eRZPP),
  • dostop do podatkov poslovnih registrov držav članic Evropskega poslovnega registra (EBR),
  • bonitetne ocene po pravilih Basel II za slovenska podjetja, samostojne podjetnike in zadruge, bonitetne informacije za druge poslovne subjekte in FI – PO, spletna zbirka podatkov in kazalnikov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov,
  • večstranski pobot medsebojnih obveznosti.

AJPES, Izpostava Trbovlje

AJPES, Izpostava Trbovlje
Ulica Sallaumines 2, 1420 Trbovlje
P: +386 (0)3 56 25 800
F: +386 (0)3 56 25 810
E: info.tr@ajpes.si
W: www.ajpes.si