Ustanove v regiji


Občine

Občine v Sloveniji samostojno opravljajo lokalne zadeve javnega pomena, določene s statutom in zakoni. Omogočajo pogoje za gospodarski razvoj (sprejemajo prostorske akte, urejajo potrebno infrastrukturo …), skladno s predpisi pospešuje razvoj gospodarskih subjektov (pomoči podjetjem, štipendije, najem poslovnih prostorov, zemljišč in parkirišč) in sodelujejo z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju gospodarske problematike.

Konkretna ponudba posamičnih občin se razlikuje, saj sredstva za gospodarski razvoj razdeljujejo avtonomno. Občine ponujajo:

  • nepovratna sredstva za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, sofinanciranje delovanja mladih podjetij,
  • najem lastnih poslovnih prostorov in informacije o razpoložljivih zemljiščih za razvoj poslovnih dejavnosti in poslovnih objektih v zasebni lasti,
  • izdaja nekaterih soglasij, dovoljenj in potrdil za potrebe poslovnih subjektov,
  • vodenje upravnih postopkov oziroma pomoč in svetovanje pri teh za potencialne investitorje,
  • zaposlitve preko programov javnih del,
  • štipendije za deficitarne in druge poklice.

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
P: +386 (0)3 56 54 350
F: +386 (0)3 56 60 369
E: obcina.hrastnik@hrastnik.si
W: www.hrastnik.si
Gradimo prodorno in odprto skupnost na temeljih tradicije in trajnostnega razvoja

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
P: +386 (0)3 56 34 800
F: +386 (0)3 56 27 986
E: obcina.trbovlje@trbovlje.si
W: www.trbovlje.si
Trbovlje – s tradicijo v prihodnost

Občina Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
P: +386 (0)3 56 55 727
F: +386 (0)3 56 64 011
E: obcina.zagorje@zagorje.si
W: www.zagorje.si
Imamo več kot imajo veliki