Internacionalizacija


Izvoz oziroma prodaja na tuje trge je za razvoj odprtega in relativno majhnega slovenskega gospodarstva ključnega pomena,  saj le tako lahko zagotovimo zadostno ekonomijo obsega, hkrati pa  poslovanje  s tujino  in primerjava s konkurenco na tujih trgih vnašata v domače gospodarstvo in proizvodnjo višjo učinkovitost, elemente konkurenčnosti in inovativnosti.

Ob zmanjševanju investicijskih aktivnosti in upadu domačega povpraševanja v obdobju svetovne krize v zadnji letih, ostaja izvoz eden ključnih spodbujevalcev razvoja slovenskega gospodarstva. Izvozniki v največji meri ohranjajo in ustvarjajo nova delovna mesta in tudi zaradi tega je potrebno v Sloveniji še več pozornosti nameniti promociji in konkretni podpori internacionalizacije gospodarstva, zlasti pri malih in srednje velikih podjetjih.

V Zasavski regiji deluje 649 gospodarskih družb in 1086 samostojnih podjetnikov. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je v letu 2013 okoli 150 zasavskih podjetij ustvarilo svoj dohodek tudi v okviru izvoza izdelkov ali storitev v tujino (med njimi 67 tudi na trgih izven Evropske unije). Med tujimi trgi so na prvih mestih trgi EU (Nemčija 23,3 odstotka vsega zasavskega izvoza, Italija 13,2, Poljska 7,4, Avstrija 5,4… ). Med trgi izven Evropske unije velja omeniti poslovanje z Bosno in Hercegovino (2,8 odstotka) in Turčijo (2,6 odstotka). Po številu podjetij, ki poslujejo s posamezno državo so na prvih treh mestih trgi nekdanje Jugoslavije (Hrvaška – 38 podjetij, Bosna in Hercegovina 32, Srbija 29), sledijo pa jim nemško govoreči trgi: v Nemčijo je v preteklem letu izvažalo 21 zasavskih podjetij, v Avstrijo pa 19. Skupaj predstavlja izvoz zasavske regije slab odstotek celotnega slovenskega izvoza.